Call for submission of applications for the provision of mechanism funds, aimed at supporting projects that have been awarded the Seal of Excellence in the Bratislava Region

The Office of the Government of the Slovak Republic, as the Executor of Component 9 of the Recovery and Resilience Plan, announces that, as part of investment 1. Support for international cooperation and involvement in Horizon Europe projects and the European Institute of Innovation and Technology, the European Institute of Innovation and Technology announces a call for applications for the provision of mechanism funds, aimed at supporting projects that were awarded the Seal of Excellence in the Bratislava region.

Find the full call below in the Slovak language

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1. Podpora medzinárodnej spoluprácie a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji. 

Termín otvorenia výzvy: 8.3.2023 

Termín uzavretia: K uzavretiu výzvy dôjde 31.12.2023, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Alokácia: 9 900 000 EUR 

Max. výška podpory: 2 500 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.: osoby zapísané v Obchodnom registri, osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku (ďalej len „MSP“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR 

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk 

Komponent POO: 9 

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 


Share post LinkedIn